Regulamin2023-06-13T11:15:28+02:00

Regulamin

Strony Internetowej

www.wcserwis.pl

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Strony Internetowej www.wcserwis.pl, zasady oraz sposób zawierania zamówień Usługobiorców z WC SERWIS.

Dane kontaktowe WC SERWIS POLSKA sp. z o.o.:
a) adres pocztowy: WC SERWIS POLSKA sp. z o.o., ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze
b) adres poczty elektronicznej: biuro@wcserwis.pl
c) numer telefonu do Infolinii: 0 801 133 088

WC SERWIS POLSKA sp. z o.o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 marca 2023 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403).

§ 1

Definicje

 1. WC SERWIS – WC SERWIS POLSKA sp. z o.o.
 1. Usługobiorca – podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, na rzecz którego zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego może być zawarta Umowa najmu i świadczenia usług odbioru nieczystości ciekłych.
 1. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z WC SERWIS czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Przedsiębiorca Indywidualny – osoba fizyczna zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 1. Ogólne Warunki Świadczenia Usług – umowa zawierana pomiędzy WC SERWIS a Usługobiorcą podczas zawierania Zamówienia.
 1. Zamówienie – umowa najmu Sprzętu oraz odbioru nieczystości ciekłych lub inna umowa, której charakter wynika z informacji wskazanych w formularzu oraz wybranego przez Usługobiorcę Sprzętu zawierana pomiędzy WC SERWIS a podmiotem korzystającym ze Strony Internetowej, który wypełnił odpowiedni formularz oraz opłacił Zamówienie.
 1. Strona Internetowa – strona internetowa, pod którą WC SERWIS prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.wcserwis.pl.
 1. Sprzęt – urządzenia zaplecza sanitarnego przedstawione przez WC SERWIS za pośrednictwem Strony Internetowej, mogące być przedmiotem Umowy najmu i świadczenia usług odbioru nieczystości ciekłych.
 1. Podmiot korzystający ze Strony Internetowej – każda osoba fizyczna, osoba fizyczna działająca w imieniu osoby prawnej, Przedsiębiorca, Przedsiębiorca Indywidualny

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Strony Internetowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, jej domeny internetowej, kodu Strony Internetowej, formularzy, zdjęć, obrazów, tekstów, logotypów i znaków towarowych zamieszczanych na Stronie Internetowej, jak i niniejszego Regulaminu, Ogólnych Warunków Świadczenia Usług należą do WC SERWIS, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za uprzednią zgodą WC SERWIS wyrażoną na piśmie.

 2. WC SERWIS dokłada starań, aby korzystanie ze Strony Internetowej było możliwe przy użyciu najpopularniejszych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. WC SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za brak kompatybilności przeglądarki internetowej używanej do przeglądania Strony Internetowej oraz negatywnych skutków dla podmiotu korzystającego ze strony www.wcserwis.pl.

 3. WC SERWIS stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania ze Strony Internetowej, zapisywane są przez serwer WC SERWIS na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie przez WC SERWIS mechanizmu plików “cookies” szczegółowo opisane jest w Polityce prywatności znajdującej się na Stronie Internetowej.

 4. Podmioty korzystające ze Strony Internetowej powinny powziąć właściwe środki techniczne, które zminimalizują zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających Internetu.

 5. Zabronione jest wykorzystywanie przez podmioty korzystające ze Strony Internetowej zasobów i funkcji Strony Internetowej w celu prowadzenia przez podmioty korzystające działalności, która naruszałaby interes WC SERWIS.

§ 3

Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty WC SERWIS w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Zamówienia.

 2. Podmioty korzystające ze Strony Internetowej mogą wypełniać formularze celem zawierania Zamówień w Stronie Internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. WC SERWIS nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania ze Strony Internetowej.

 3. Podmiot korzystający ze Strony Internetowej w celu złożenia zamówienia, wypełnia odpowiedni formularz wybierając Sprzęt oraz zakres usług odbioru nieczystości ciekłych, którym jest zainteresowany. Podmiot korzystający ze Strony Internetowej po wypełnieniu formularza zgodnie z wymogami Ogólnych Warunków Świadczenia Usług i wskazaniu formy płatności oraz dokonaniu płatności, wysyła odpowiedni formularz do WC SERWIS. Każdorazowo przed finalizacją wypełnienia formularza podmiot korzystający ze Strony Internetowej jest informowany o cenie za najem wybranego Sprzętu oraz odbioru nieczystości ciekłych w wybranym przez Usługobiorcę okresie obowiązywania Zamówienia. WC SERWIS nie odpowiada za niezłożenie Zamówienia spowodowane brakiem wypełnienia i złożenia formularza.

 4. Sprzęt będący widoczny na Stronie Internetowej może być wyłącznie przedmiotem zawarcia Umowy najmu i odbioru nieczystości ciekłych. WC SERWIS nie oferuje podmiotom korzystającym ze Strony Internetowej możliwości kupna Sprzętu.

 5. W wypadku, gdy przedmiotem zawartego Zamówienia między WC SERWIS a Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym są również usługi odbioru nieczystości ciekłych, Usługobiorca przed wysłaniem formularza, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, może wyrazić zgodę na świadczenie mu usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Zamówienia.

 6. Wypełnienie i skuteczne przesłanie formularza stanowi złożenie WC SERWIS przez Usługobiorcę oferty zawarcia Umowy najmu Sprzętu wskazanego w formularzu lub zawarcia Umowy najmu Sprzętu oraz świadczenia usług odbioru nieczystości ciekłych.

 7. Wypełniając formularz Usługobiorca oświadcza, iż zapoznał się oraz akceptuje Ogólne Warunki Świadczenia Usług.

§ 4

Płatności

 1. WC SERWIS udostępnia następujące formy płatności za złożone Zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej:

 1. Przelew: przelewy, które akceptowane są przez WC SERWIS, to tzw. szybkie przelewy dokonane przy użyciu serwisu Przelewy24 (właścicielem jest PayPro SA Ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska, NIP 779-236-98-87) Cechą szybkich przelewów z PayU jest to, że po wybraniu tej formy płatności Usługobiorca zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności a następnie, ze strony operatora ponownie przekierowany na stronę wybranego z listy banku, w celu dokonania transferu pieniędzy. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Usługobiorcą a wybranym operatorem płatności.

 2. Karta płatnicza: Usługobiorca musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy Usługobiorcą a operatorem posiadanej przez klienta karty.

 3. Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

 1. W przypadku złożenia Zamówienia i dokonania płatności wskazanej powyżej przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem nie może on zmienić postanowień złożonego Zamówienia.

 2. W wypadku niewywiązania się przez Usługobiorcę z płatności WC SERWIS może wyznaczyć Usługobiorcy dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Usługobiorcę w formie wiadomości e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, WC SERWIS odstąpi od Zamówienia. W wypadku bezskutecznego upływu terminu na dokonanie płatności lub braku wyznaczenia terminu przez WC SERWIS, uważa się, że WC SERWIS złożył Usługobiorcy oświadczenie o odstąpieniu od Zamówienia na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 5

Dostawa Sprzętu

 1. WC SERWIS realizuje dostawę Sprzętu na Miejsce wskazane przez Usługobiorcę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Zamówiony Sprzęt jest dostarczany do Usługobiorcy na adres wskazany w formularzu. Usługobiorca zgodnie z Ogólnymi Warunkami Świadczenia Usług przy zawieraniu Zamówienia składa odpowiednie oświadczenia wynikające z Ogólnych Warunków Świadczenia Usług.

§ 6

Odstąpienie od Zamówienia

 1. Usługobiorca będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, który zawarł Zamówienie, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny mogą odstąpić od Zamówienia składając WC SERWIS oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres WC SERWIS, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres WC SERWIS. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny może odstąpić od Zamówienia, składając WC SERWIS oświadczenie o odstąpieniu. WC SERWIS potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia.

 4. W przypadku odstąpienia od Zamówienia, jest ona uważana za niezawartą.

 5. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przez WC SERWIS przed upływem ustawowego okresu do odstąpienia od Zamówienia przewidzianego dla Konsumenta oraz Przedsiębiorcy Indywidualnego, WC SERWIS należne będzie wynagrodzenie za usługi świadczone do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Zamówienia.

 6. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny złożył oświadczenie o odstąpieniu od Zamówienia zanim WC SERWIS przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 7. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ma obowiązek umożliwić dokonania odbioru Sprzętu przez WC SERWIS niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Zamówienia.

 8. W wypadku odstąpienia Usługobiorca będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu i odbioru Sprzętu.

 9. Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny ponoszą odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Sprzętu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Sprzętu w okresie poprzedzającym odstąpienie od Zamówienia.

 10. WC SERWIS dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 7

Odpowiedzialność podmiotów korzystających ze Strony Internetowej w zakresie zamieszczanych treści

 1. Podmiot korzystający ze Strony Internetowej nie jest uprawniony do zamieszczania w formularzu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.

 2. Usługobiorca zobowiązany w formularzu jest podać swoje prawdziwe dane osobowe. W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń przez WC SERWIS, Usługobiorca zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych przez WC SERWIS w związku z koniecznością uzyskania prawdziwych lub brakujących danych Usługobiorcy w przypadku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych.

§ 8

Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez WC SERWIS oraz prawa przysługujące podmiotowi korzystającemu ze Strony Internetowej zostały uregulowane w Polityce prywatności oraz Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług i ich zapisy stosuje się odpowiednio do niniejszego Regulaminu.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Każdy podmiot korzystający ze Strony Internetowej oraz Usługobiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/.

 2. WC SERWIS zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z momentem jego opublikowania na Stronie Internetowej.

 3. Umowy z WC SERWIS zawierane są w języku polskim a właściwym prawem do zawieranych Zamówień jest prawo polskie.

 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio zapisy Polityki prywatności, Ogólnych Warunków Świadczenia Usług.

 5. W przypadku rozbieżności co do terminologii używanej w niniejszym Regulaminie, Polityce prywatności oraz Ogólnych Warunków Świadczenia Usług znaczenie danego określenia wynika bezpośrednio ze stosunku prawnego.

 6. Wypełnienie formularza jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Świadczenia Usług.

 7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2022 r.

Kalkulator

zamknij

Kalkulator

Sugerowana liczba toalet

Kategoria

Liczba ludzi

Czas

zamów toaletę online
wynajmij online