Ogólne warunki handlowe2023-12-07T02:18:36+01:00

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE – wersja na 01.06.2023 r.

 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (dalej OWH) regulują zasady i warunki świadczenia usług najmu oraz odbioru nieczystości ciekłych przez ,WC SERWIS POLSKA sp. z o.o. ul. Szybowa 20e, 41-808 Zabrze NIP: 6482730408, (dalej WC SERWIS lub Usługodawca).
 2. WC Serwis Polska Sp. z o.o. oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 8 marca 2023 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. 2013 poz. 403)
 3. Usługodawca oświadcza, że jest w posiadaniu urządzeń sanitarnych (toalety przenośne, umywalki, kontenery, pisuary, stacje dezynfekujące), ogrodzenia tymczasowe (dalej Sprzęt lub Urządzenia), których aktualny rodzaj i dane techniczne znajdują się na stronie www.wcserwis.pl.
 4. OWH skierowane są zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z usług WC SERWIS, chyba że dane postanowienie OWH stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
 5. Wraz z przesłaniem podpisanego przez Usługobiorcę Zamówienia, przekazanego mu przez Usługodawcę,  dochodzi do zawarcia umowy między Usługodawcą a Usługobiorcą. Przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo żądania od Usługobiorcy uzupełnienia, poprawy lub powtórnego złożenia Zamówienia, uzależniając od tego realizację zleconych Usług, zwłaszcza gdy zamówienie jest nieczytelne, niekompletne, zawiera błędy.
 6. Zdjęcia Sprzętu dostępne na stronie internetowej Usługodawcy mają jedynie charakter poglądowy, a rzeczywisty wygląd, w tym kolor, może odbiegać od prezentowanego na zdjęciach.
 7. Usługodawca dostarczy Usługobiorcy Urządzenia, o których mowa w pkt. 2 na podstawie protokołów opisujących ich stan techniczny, z wyłączeniem toalet oraz umywalek przenośnych.
 8. Przy każdorazowej dostawie wszelkie zastrzeżenia co do stanu Urządzeń Usługobiorca obowiązany jest zgłosić Usługodawcy w protokole odbiorczym lub pisemnie w przypadku jego braku. W razie niezgłoszenia zastrzeżeń w momencie dostawy, Usługobiorca oświadcza, iż Sprzęt zgodny jest z umową i nadaje się do umówionego użytku.
 9. Po zakończeniu używania Urządzeń, Usługobiorca zobowiązuje się wskazać w protokole zdawczym lub pisemnie w przypadku jego braku wszelkie uszkodzenia techniczne, jakie zostały spowodowane przez niego, osoby trzecie lub czynniki zewnętrzne w okresie trwania udostępnienia Sprzętu. Niepoinformowanie o istniejących uszkodzeniach lub nieobecność w czasie odbioru Sprzętu, o którym Usługobiorca został poinformowany, nie zwalnia go od odpowiedzialności za powstałe szkody, które zostaną wykryte po odbiorze i sprawdzeniu Urządzeń przez Usługodawcę w jego siedzibie. W przypadku nieobecności Usługobiorcy podczas odbioru Urządzeń w terminie wynikającym z Umowy, Zamówienia lub wskazanym przez Usługodawcę, Urządzenie może zostać odebrane z Miejsca podczas jego nieobecności i niniejszym wyraża on zgodę na wkroczenie przez Usługodawcę na teren Miejsca celem odbioru Sprzętu.
 10. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia i/lub zniszczenie wynajmowanego sprzętu wynikające z nieprawidłowego użytkowania oraz za szkody wyrządzone zarówno na, jak i przez przedmiot najmu w wyniku zdarzeń losowych (np. przewrócenie przez wiatr, spalenie).
 11. W przypadku deklaracji przy składaniu Zamówienia na najem przenośnych kabin toaletowych i opłacaniu usługi “przejęcia ryzyka” przez Usługobiorcę, dochodzi do przeniesienia odpowiedzialności za kradzież i spalenie toalety na Usługodawcę.
 12. W przypadku rozwiązania umowy przez Usługobiorcę z jakichkolwiek przyczyn, przed minimalnym terminem terminem najmu wskazanym w ofercie będzie on zobowiązany do zapłaty Usługodawcy opłaty w wysokości wynagrodzenia, jakie należne by było Usługodawcy z tytułu najmu Sprzętu, gdyby umowa nie została rozwiązana przed wskazaną datą.
 13. Zgłoszenie odbioru Urządzeń przez Usługobiorcę musi każdorazowo nastąpić minimum z 14-sto dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Zamówieniu. W razie braku dokonania zgłoszenia umowę traktuje się jako przedłużoną na czas nieokreślony.
 14. Strony dopuszczają kontakt dotyczący realizacji zawartej umowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z adresów podanych w zamówieniu.
 15. Do obowiązków Usługobiorcy należy:
  1. a) Użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, a także zgłaszanie koniecznych napraw, dokonywanie bieżącej konserwacji oraz dbanie o jego stan techniczny. W przypadku wystąpienia w trakcie świadczenia usług awarii lub usterek wynikających z niewłaściwego użytkowania Sprzętu, Usługobiorca zostanie obciążony kosztami związanymi z ich usunięciem wraz z kosztami dojazdu.
   b) Zabezpieczenie Urządzeń przed kradzieżą, włamaniem, zniszczeniem oraz działaniem warunków atmosferycznych.
   c) Zwrot Urządzeń w stanie niepogorszonym ponad stan wynikający z prawidłowej eksploatacji. Usługobiorca nie może dokonywać żadnych przeróbek Urządzeń bez pisemnej zgody Usługodawcy. W przypadku dokonania zmian Usługodawca może żądać przywrócenia przedmiotu umowy do stanu poprzedniego lub zapłaty kary umownej w wysokości nakładów poniesionych na przywrócenie stanu poprzedniego ustalonych na podstawie cen katalogowych obowiązujących w chwili stwierdzenia uszkodzeń lub na podstawie podpisanej kalkulacji naprawczej. W przypadku braku możliwości naprawy Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty wartości nowego urządzenia.
   d) Wyznaczenie trasy dojazdu oraz umożliwienie dojazdu do Miejsca samochodu transportującego przedmiot umowy lub urządzenia dźwigowego do załadunku lub rozładunku, w szczególności poprzez przygotowanie terenu do poruszania się po nim pojazdami ciężkimi powyżej 3.5t, polegające na wykonaniu podwalin, najazdów i innej infrastruktury umożliwiającej poruszanie się ciężkim sprzętem po terenie Miejsca, uwzględniające działania warunków atmosferycznych. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody i zniszczenia powstałe z powodu nieprawidłowego wyznaczenia trasy dojazdu na miejsce postawienia lub samego miejsca postawienia.
   e) Uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i zgód wymaganych w celu dostarczenia Urządzeń na miejsce postawienia.
   f) Wykonanie utwardzenia i wyrównania gruntu, wykonania fundamentów lub ułożenia i wypoziomowania. w przypadku kontenerów minimum 6 bloczków betonowych oraz wszelkich innych niezbędnych prac przygotowawczych niezbędnych do prawidłowego posadowienia Urządzenia pod rygorem obciążenia karą umowną przez Usługodawcę w kwocie 500 złotych,
   g) Wykonanie połączenia wewnętrznych instalacji z zewnętrznymi sieciami zasilającymi oraz ewentualnych podłączeń do własnych instalacji, wedle własnych potrzeb zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym wykonanie uziemienia Urządzeń oraz stosownych pomiarów elektrycznych, przeprowadzenie badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, a także zapewnienie dostaw energii elektrycznej, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej po podpięciu do sieci zewnętrznej,
   h) Opróżnienie bojlerów, o ile takie stanowią wyposażenie Urządzenia, po zakończeniu najmu
   i) Piecza nad Sprzętem, także przed zajęciem przez osoby trzecie, niezależnie od podstawy, na jakiej oprą swoje żądanie. O takim zajęciu Usługobiorca jest obowiązany bezzwłocznie powiadomić Usługodawcę i przekazać mu wszelkie dokumenty. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez działania lub zaniechania swoje, osób trzecich i czynników zewnętrznych.
   j) Zgłaszanie Usługodawcy konieczność zmiany lokalizacji Urządzeń z zachowaniem 5-dniowego wyprzedzenia i formy pisemnej lub elektronicznej. Zmiana lokalizacji powoduje potrzebę wykonania płatnego serwisu dodatkowego.
   k) Zgłaszanie Usługodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej informacji o konieczność wykonania serwisu dodatkowego, a także zmian częstotliwości serwisów minimum na 2 dni robocze przed terminem planowanego Serwisu.
   l) w przypadku skorzystania ze stacji dezynfekujących dostarczonych przez Usługodawcę, Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia stref ich użytkowania, w szczególności poprzez prawidłowe oznaczenia o zakazie spożywania płynu dezynfekującego oraz palenia jakichkolwiek wyrobów tytoniowych i nietytoniowych oraz używaniu ognia w promieniu 50m od urządzenia z uwagi na zawartość alkoholu w płynie dezynfekującym,
   m) Zgłaszanie Usługodawcy okoliczności utraty lub zniszczenia udostępnionych Urządzeń oraz części ich wyposażenia,  nie później niż w terminie 24 godzin od stwierdzenia tego faktu oraz zgłoszenie tego fakt organom ścigania – czego potwierdzenie, w postaci skanu lub kopii zgłoszenia zawiadomienia, zostanie przesłane Usługodawcy do 3 dni od daty stwierdzenia kradzieży. Spełnienie tego zobowiązania nie zwalnia z odpowiedzialności za zniszczony lub utracony Sprzęt.
   n) Przygotowanie Sprzętu czystego do dokonania protokolarnego odbioru, w szczególności poprzez usunięcia z Urządzeń wszelkich sprzętów nie będących własnością Usługodawcy oraz odłączenie ewentualnych instalacji. W przypadku pozostawienia jakichkolwiek ruchomości w Urządzeniach w dniu ich odbioru, Usługodawca ma prawo odebrać Urządzenia wraz z zawartością, po czym sporządzić protokół opisujący zawartość danego Urządzenia po jego dostarczeniu na bazę terenową. Następnie Usługodawca wezwie Usługobiorcę do odbioru ruchomości w terminie 7 dni, jednocześnie mogąc obciążyć Usługobiorcę kosztami składowania w kwocie 150 zł netto/1 dzień. W przypadku braku odbioru ruchomości przez Usługobiorcę we wskazanym terminie, Usługodawca może dokonać ich protokolarnego zniszczenia lub zarachowania na poczet ewentualnego zadłużenia wedle własnego wyboru i wyceny, o czym poinformuje Usługobiorcę.
   o) Dbałość o prawidłowe użytkowanie Urządzeń przez korzystających. W przypadku nieprawidłowego użytkowania przez korzystających, w szczególności poprzez nieprawidłowe użytkowanie zbiorników na nieczystości ciekłe polegające na wrzucaniu do nich przedmiotów lub substancji niezgodnych z przeznaczeniem Urządzeń (takich jak: papier toaletowy, śmieci, butelki, chusteczki, itp.), Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z tego tytułu względem Usługodawca, odbiorcy nieczystości i osób trzecich.
 16. Usługobiorcy nie wolno:
  a) Zasłaniać ani usuwać umieszczonych oznakowań firm znajdujących się na Sprzęcie, a także dokonywać jakichkolwiek oznakowań Sprzętu bez zgody Usługodawcy.
  b) Dokonywać zmiany lokalizacji lub zmiany miejsca Urządzeń bez pisemnej zgody Usługodawcy pod rygorem nieważności.
  c) Wydzierżawiać, podnajmować lub użyczać Urządzeń podmiotom trzecim

pod rygorem obciążenia karą umowną w wysokości 10.000,00 złotych za każde zdarzenie.

 1. Do obowiązków Usługodawcy należy, o ile usługi te wynikają ze złożonego zamówienia: terminowa realizacja dostaw Sprzętu; transport Sprzętu na miejsce dostawy oraz odbiór po zakończeniu obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem pkt. 15 lit. d; odbiór Sprzętu w terminach wskazanych w Zamówieniu; montaż i demontaż Urządzeń na Miejscu, z zastrzeżeniem pkt. 15 lit. h.; oraz wykonywanie serwisu czystościowego końcowego polegającego na wywozie nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego, zalania go niezbędnymi środkami chemicznymi oraz uzupełnieniu papieru toaletowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i na podstawie ważnych zgód administracyjnych, a także serwisów czystościowych pośrednich wedle częstotliwości wskazanej w Zamówieniu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działający Sprzęt spowodowany niedostosowaniem ilości zamówionych Urządzeń do liczby osób z nich korzystających, nieprawidłowym sposobem użytkowania, nieodpowiednią częstotliwością Serwisów, powstałymi w trakcie użytkowania awariami i uszkodzeniami oraz brakiem możliwości wykonania Usług z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy z przyczyn od niego niezależnych, ani za szkody powstałe w sposób bezpośredni lub pośredni wobec Usługobiorcy lub osoby trzeciej
 4. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonywanie usług wskazane będzie w każdorazowo składanym Zamówieniu, po uprzednim ustaleniu między stronami.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu Usług lub pogorszenia ich jakości z powodu ujemnych temperatur powietrza, niekorzystnych warunków atmosferycznych, awarii lub na skutek decyzji uprawnionych organów administracji. Jednorazowa przerwa w świadczeniu Usług nie dłuższa niż 7 dni robocze nie zobowiązuje Usługodawcy do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia i nie jest podstawą do roszczeń odszkodowawczych.
 6. W momencie zgłoszenia Sprzętu do odbioru lub w momencie upływu terminu obowiązywania Umowy, Usługobiorca zobowiązany jest zapewnić dostęp do wnętrza Sprzętu. W szczególności, w przypadku Urządzeń, w których istnieje możliwość zabezpieczenia kłódką, Usługobiorca zobowiązany jest do jej zdjęcia – pozostawiając kabinę otwarta. W razie niespełnienia tego zobowiązania Usługodawca jest uprawniony do zniszczenia kłódki bez prawa do odszkodowania za nią.
 7. W przypadku świadczenia usług polegających wyłącznie na odbiorze nieczystości ciekłych przez Usługodawcę ze zbiorników bezodpływowych urządzeń stanowiących własność Usługobiorcy nie mają zastosowania postanowienia dotyczące jego obowiązków z pkt. 15, za wyjątkiem postanowienia pkt. 15 lit. d.
 8. W przypadku najmu kontenerów lub/oraz ogrodzeń, Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłat za dostawę i odbiór Sprzętu oraz za indywidualne modyfikacje Sprzętu (o ile takie zostały przewidziane w Zamówieniu) z góry przed jego dostawą na podstawie faktury pro forma. Realizacja umowy rozpocznie się po zaksięgowaniu wskazanej wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy (warunek zawieszający), przy czym wpłata winna zostać zaksięgowana najpóźniej na 7 dni przed ustalonym przez Strony terminem dostawy Sprzętu. W przypadku przekroczeniu wskazanego terminu, Usługodawca może przesunąć termin dostawy o proporcjonalną liczbę dni. Opłata za transport zwrotny sprzętu może ulec zmianie i zostać skorygowana wedle stawek z daty odbioru na podstawie faktury VAT korygującej. Wynagrodzenie płatne będzie z góry za każdy tydzień na podstawie wystawionych przez Usługodawcę faktur VAT w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia na konto w nich wskazane, przy czym opłata za ilość tygodni od rozpoczęcia wynajmu do zakończenia miesiąca następującego po postawieniu sprzętu, a także montaż, demontaż i czyszczenie kontenera zostanie naliczona z góry na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę w dniu dostawy Sprzętu na Miejscu. Opłaty za czyszczenie zależne są od rodzaju wynajmowanego kontenera, tj. kontener magazynowy 100 złotych netto, kontener biurowy 150 złotych netto, kontener sanitarny 300 złotych netto. W przypadku zabrudzeń o znacznych rozmiarach, czyszczenie zostanie wykonane w oparciu o stawki z kalkulacji naprawczej przewidzianej dla danego Sprzętu, która znajduje się na stronie www.wcserwis.pl. Usługobiorca składając Zamówienie oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje stawki wskazane w kalkulacji naprawczej Sprzętu. Ceny wskazane w kalkulacji zawierają zryczałtowany koszt transportu elementów (półproduktów) w niej wskazanych i są to ceny netto.
 9. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury VAT na rachunek bankowy w niej wskazany. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT bez jego podpisu.
 10. Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku jakiejkolwiek zaległości płatniczej, po uprzednim wezwaniu do zapłaty w formie wiadomości e-mail.
 11. Odstąpienie od złożonego Zamówienia przez Usługobiorcę skutkuje koniecznością zapłaty Usługodawcy kosztów poniesionych na przygotowanie i rozpoczęcie świadczenia Usługi do momentu odwołania zamówienia, w szczególności koszty transportu, jeżeli takie zostały poniesione w kwocie nie mniejszej niż 40% wartości zamówienia.
 12. W przypadku zawarcia umowy na czas dłuższy niż 6 miesięcy Usługodawca może zmienić kwotę miesięcznego czynszu najmu. W przypadku braku akceptacji wskazanej zmiany przez Usługobiorcę, umowa zostanie rozwiązana za 14-sto dniowym wypowiedzeniem na dotychczasowych warunkach. Strony traktować będą podpisany skan umowy czy aneksu, przesłany drogą elektroniczną jako dokument obowiązujący
 13. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie e-faktur i przesłanie na adres e-mail wskazany przez niego w Zamówieniu.
 14. Zawarta na podstawie zamówienia umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron za 14-sto dniowym okresem wypowiedzenia, chyba że została ona zawarta na czas określony.
 15. Usługodawca może realizować przedmiot zamówienia za pośrednictwem swych podwykonawców, a Usługobiorca wyraża na to zgodę.
 16. Usługodawcy przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy zawartej na podstawie danego Zamówienia w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę obowiązków wynikających z pkt. 15 oraz w przypadku naruszenia zakazów wynikających pkt. 16.
 17. W przypadku wystąpienia zużycia ponad stan wynikający z prawidłowej eksploatacji, Usługobiorca zobowiązany będzie do wyrównania Usługodawcy strat powstałych z tego tytułu w postaci wpłacenia kwoty określonej zużyciem, na podstawie cen katalogowych producenta lub kalkulacji naprawczej Sprzętu, znajdujących się na stronie www.wcserwis.pl.
 18. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za pogorszenie stanu Sprzętu ponad stan wynikający z prawidłowego użycia, spowodowane wszelkim działaniem lub zaniechaniem swoim lub osób trzecich a także czynników zewnętrznych, jak np. siły przyrody.
 19. Wprowadzanie zmian do złożonego Zamówienia jest możliwe wyłącznie w formie pisemnej nie później niż 24 godziny przed terminem jego realizacji, z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia zmian do przyjętego zamówienia.
 20. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO) administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 21. W sprawach ochrony danych osobowych, wszelkie wnioski winny być kierowane pisemnie na adres wskazany w komparycji umowy lub pocztą elektroniczną: rodo@wcserwis.pl.
 22. Cele przetwarzania realizacja procesu sprzedaży/zakupu, dostawy/odbioru towaru, rozpatrywanie reklamacji i świadczenie usług posprzedażowych, dochodzenie roszczeń związanych z prowadzona działalnością.
 23. Administrator nie prowadzi jakiegokolwiek profilowania Usługobiorcy lub osób, których dane ten przekaże.
 24. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, kadrowe, marketingowe i telekomunikacyjne, którym Administrator powierza dane osobowe, inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 25. Administrator nie przekazuje danych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 26. Usługobiorcy oraz osobom, których dane Usługobiorca przekaże Administratorowi w ramach realizacji niniejszej umowy przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy dane osoby przetwarzane są na podstawie  prawnie uzasadnionego interesu Uslugodawcy, prawo do zapomnienia,  prawo do przenoszenia danych osobowych. Zostanie to wykonane tylko wówczas, gdy takie przesłanie jest technicznie możliwe,  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 27. Źródłem pozyskiwanych danych jest Usługobiorca oraz osoby, które dane to przekażą Usługodawcy.
 28. Dane będą przechowywane przez Usługodawcę:na czas niezbędny do realizacji zamówień, roszczeń wynikających z realizacji zamówień i kontynuacji współpracy, przez czas określony przez przepisy prawa, do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu.
 29. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy oraz świadczenia usług.
 30. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy z przyczyn od niego niezależnych.
 31. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez WC SERWIS w celu otrzymywania informacji marketingowych, w tym w formie newslettera, dostosowanych do moich preferencji na podstawie analizy informacji o zamówionych usługach przy użyciu dostępnych środków komunikacji, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących – e-mail, telefon, SMS, list.
 32. W przypadku braku możliwości dojazdu przez Usługodawcę do Miejsca w terminie ustalonym przez Strony, może on obciążyć Usługobiorcę kwotą 200 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę przestoju pojazdu transportującego, jeżeli odbiór nastąpi w tym samym dniu. Usługodawca uprawniony jest dodatkowo obciążenia Usługobiorcy karą umowną w wysokości wynikającej z niniejszej umowy stawki wynagrodzenia za najem proporcjonalnie za każdy dzień do czasu skutecznego odbioru Urządzeń przez Usługodawcę. W przypadku braku wydania przez Usługobiorcę Sprzętu po zakończeniu obowiązywania umowy lub w razie jego utraty podczas trwania umowy na skutek zdarzeń opisanych w pkt. 15 lit b, Usługodawca może obarczyć Usługobiorcę karą umowną w kwocie jak za całkowite zniszczenie każdego Sprzętu, którego zdarzenie to dotyczy, ustalanego na podstawie wartości z kalkulacji naprawczych.
 33. Usługodawca zastrzega, iż w przypadku konieczności obecności Usługobiorcy podczas wykonywania Usługi (np. celem potwierdzenia wykonania usługi bądź udostępnienia Urządzeń), maksymalny czas oczekiwania na Usługobiorcę wynosi 10 minut. Po tym terminie Usługodawca nie ma obowiązku dalszego oczekiwania, a Usługobiorca będzie zobowiązany do zapłaty za usługę tak jakby była wykonana. W takim przypadku przyjmuje się że usługa została wykonana w sposób należyty.
 34. Wszelkie zmiany OWH mogą zostać dokonane przez Usługodawcę poprzez przesłanie nowego brzmienia danego postanowienia na adres e-mail Usługobiorcy wskazany w Zamówieniu. W przypadku braku sprzeciwu złożonego w terminie 14-stu dni od dnia doręczenia nowego brzmienia, uznaje się że Usługobiorca wyraził zgodę na zmiany.
 35. Jeżeli Usługobiorca narusza postanowienia niniejszych Warunków lub odrębnie zawartej umowy lub spóźnia się z płatnością za jeden pełen okres rozliczeniowy Usługodawca może, według swego wyboru wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym albo powstrzymać się od dalszego świadczenia Usług – aż do zakończenia tych naruszeń. W przypadku wypowiedzenia umowy, Usługodawca uprawniony jest do zabrania Urządzeń po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Usługobiorcę..
 36. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności art. 659-679.
 37. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie realizacji przedmiotu umowy przez Usługodawcę winny zostać zgłoszone przez Usługobiorcę niezwłocznie za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.wcserwis.pl, najpóźniej w terminie 14-stu dni od dnia doręczenia faktury VAT za daną usługę, nie później jednak niż w terminie 45-ciu dni od daty wykonania usługi pod rygorem uznania, iż usługa została zrealizowana prawidłowo.
 38. Kalkulacje naprawcze znajdujące się na stronie www.wcserwis.pl, stanowią integralną część niniejszego OWH. Usługobiorca składając Zamówienie oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje stawki wskazane w kalkulacjach naprawcznych Sprzętu.
 39. Usługobiorca zobowiązany jest regulować opłaty w terminach określonych wskazanych na fakturze. W przypadku nieotrzymania faktury, Usługobiorca jest zobowiązany do poinformowania o fakcie tym Usługodawcę do połowy następnego okresu rozliczeniowego (w przypadku usług długoterminowych), którego dotyczy płatność, lub w przypadku usług jednorazowych, krótkoterminowych i zakończonych do 7 dni od zakończenia tych usług
 40. W przypadku zmiany miejsca zameldowania lub siedziby, adresu do korespondencji, nazwy firmy lub nazwiska Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie – najpóźniej w ciągu 14 dni, powiadomić o tym Usługodawcę w formie pisemnej i potwierdzić tę zmianę odpowiednimi dokumentami.
 41. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązują do wszystkich umów zawieranych między stronami. Akceptacja kolejnych Zamówień po podpisaniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych uznaje się za wystarczającą na drodze wiadomości e-mail.
 42. Wszelkie pisma kierowane przez Usługobiorcę do Usługodawcy winny być opatrzone własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do działania w imieniu Usługobiorcy, z wyłączeniem przypadków, w których Usługobiorca działa przez upoważnionego pełnomocnika.
 43. Tracą znaczenie wszelkie ustalenia poczynione w ramach oferty i negocjacji poczynionych przed podpisaniem OWH przez Usługobiorcę, a nie stanowiące załącznika.
 44. Sądem właściwym dla rozwiązywania ewentualnych sporów jest Sąd powszechny właściwy dla m. Bytomia 41-900.
 45. Strony zobowiązują się do informowania o zmianie adresu siedziby lub adresu korespondencyjnego w formie pisemnej pod rygorem uznania, że przesyłka doręczona na dotychczasowy adres jest doręczona prawidłowo. W razie braku informacji doręczenia na adres wskazany umowie uznaje się za skuteczne pomiędzy stronami.

Kalkulator

zamknij

Kalkulator

Sugerowana liczba toalet

Kategoria

Liczba ludzi

Czas

zamów toaletę online
wynajmij online