Regulamin2021-07-22T10:14:30+00:00

Ogólne Warunki Świadczenia Usług

 1. Usługi świadczone na podstawie złożonego zamówienia (Usługi) przez kontrahenta (Zamawiający) realizowane są przez podmioty grupy WC Serwis (Usługodawca), których aktualne dane znajdują się w stopce składanego formularza zamówienia (Zamówienie), a w przypadku zamówienia składanego za pośrednictwem znajdującego się nastronie internetowej – WC Serwis Śląsk sp. z o.o, WC Serwis sp. z o.o. sp. k. lub WC Serwis sp. z o.o. Events sp. k., przy czym Zamówienia składane przez stronę www.wcserwis.pl realizowane są przez WC Serwis sp. z o.o. Events sp. k.. Jakiekolwiek zgłoszenia w formie elektronicznej (o ile niniejsze Warunki to przewidują) może nastąpić jedynie z adresu e-mail podanego przez Zamawiającego w Zamówieniu.
 2. Miejscem świadczenia usług jest lokalizacja wskazana przez Zamawiającego w Zamówieniu.
 3. Usługi świadczone są sprzętem będącym w posiadaniu Usługodawcy (Sprzęt, Urządzenia), którego rodzaj oraz liczba niezbędne do prawidłowej realizacji Usług wskazywane są w Zamówieniu.
 4. Usługi polegają głównie na odbiorze nieczystości ciekłych (Serwisach) powstałych wskutek korzystania z Urządzeń przez użytkowników ze zbiorników Urządzeń oraz uzupełnieniu papieru toaletowego i środków chemicznych, a także najmie kontenerów i ogrodzeń. Rodzaj Usługi wskazywany jest w Zamówieniu. Przez usługę serwisu dodatkowego rozumie się Serwis o charakterze jednorazowym, nie związany z harmonogramem obsługi sanitarnej wskazanej w Zamówieniu, wykonywany zlecenie Zamawiającego w sposób jednorazowy. Przez usługę serwisu obcego rozumie się Serwis Urządzeń nie będących przedmiotem Zamówienia Wykonawcy
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo żądania od Zamawiającego uzupełnienia, poprawy lub powtórnego złożenia Zamówienia, uzależniając od tego realizację zleconych Usług, zwłaszcza gdy zamówienie jest nieczytelne, niekompletne, zawiera błędy.
 6. W przypadku zmiany miejsca zameldowania lub siedziby, adresu do korespondencji, nazwy firmy lub nazwiska, a także Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie – najpóźniej w ciągu 14 dni, powiadomić o tym Usługodawcę w formie pisemnej i potwierdzić tę zmianę odpowiednimi dokumentami.
 7. Wprowadzanie zmian do złożonego Zamówienia jest możliwe wyłącznie w formie pisemnej nie później niż 24 godziny przed terminem jego realizacji, z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia zmian do przyjętego zamówienia.
 8. Odstąpienie od złożonego Zamówienia przez Zamawiającego skutkuje koniecznością zapłaty Usługodawcy kosztów poniesionych na przygotowanie i rozpoczęcie świadczenia Usługi do momentu odwołania zamówienia, w szczególności koszty transportu, jeżeli takie zostały poniesione w kwocie nie mniejszej niż 40% wartości zamówienia.
 9. Zamawiający zapewnia, iż miejsce używania Sprzętu pozwala na jego bezpieczne i zgodne zprawem ustawienie i używanie oraz na swobodny dojazd do niego po nawierzchniutwardzonej samochodem ciężarowym powyżej 3.5t wyposażonym w napęd na jedną oś. Brak zapewnienia dojazdu nie zwalnia Zamawiającego z opłaty za dojazd w wysokości 100 zł oraz w przypadku Toalet i Umywalek ich serwisu.
 10. Zamawiający zobowiązany jest do używania Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie jeston uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian technicznych lub wizualizacyjnych (w tym także usuwania lub zmiany reklam, oznaczeń informacyjnych i numerów seryjnych) Sprzętu, a także zmian jego lokalizacji Przy postawieniu Urządzeń wszelkie zastrzeżenia co do ich stanu Zamawiający obowiązany jest zgłosić w protokole odbiorczym. W razie niezgłoszenia zastrzeżeń przez podpisanie protokołu Zamawiający oświadcza, iż Urządzenie jest zgodne z Zamówieniem i nadaje się do umówionego użytku. Po zakończeniu świadczenia Usług Zamawiający zobowiązuje się wskazać w protokole zdawczym wszelkie uszkodzenia techniczne, jakie zostały spowodowane przez niego, osoby trzecie lub czynniki zewnętrzne w okresie świadczenia Usług. Niepoinformowanie o istniejących uszkodzeniach nie zwalnia od odpowiedzialności za powstałe szkody, które zostaną wykryte po odbiorze i sprawdzeniu Sprzętu przez Usługodawcę w jego siedzibie lub oddziale.
 11. Obowiązkiem Zamawiającego jest piecza nad Sprzętem, także przed zajęciem przez osoby trzecie, niezależnie od podstawy, na jakiej oprą swoje żądanie. O takim zajęciu Zamawiający jest obowiązany bezzwłocznie powiadomić Usługodawcę i przekazać mu wszelkie dokumenty.
 12. Zamawiający jest zobowiązany zgłaszać Usługodawcy konieczność zmiany lokalizacji Urządzeń z zachowaniem 5-dniowego wyprzedzenia i formy pisemnej lub elektronicznej. Zmiana lokalizacji powoduje potrzebę wykonania płatnego serwisu dodatkowego. Zamawiający jest zobowiązany zgłaszać w tej samej formie konieczność wykonania serwisu dodatkowego, a także zmian częstotliwości serwisów minimum na 2 dni robocze przed terminem planowanego Serwisu.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działający Sprzęt spowodowany niedostosowaniem ilości zamówionych Urządzeń do liczby osób z nich korzystających, nieprawidłowym sposobem użytkowania, nieodpowiednią częstotliwością Serwisów, powstałymi w trakcie użytkowania awariami i uszkodzeniami oraz brakiem możliwości wykonania Usług z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu Usług lub pogorszenia ich jakości z powodu ujemnych temperatur powietrza, niekorzystnych warunków atmosferycznych, awarii lub na skutek decyzji uprawnionych organów administracji. Jednorazowa przerwa w świadczeniu Usług nie dłuższa niż 7 dni robocze nie zobowiązuje Usługodawcy do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia i nie jest podstawą do roszczeń odszkodowawczych.
 15. Usługodawca zastrzega, iż w przypadku konieczności obecności Zamawiajacego podczas wykonywania Usługi (np. celem potwierdzenia wykonania usługi bądź udostępnienia Urządzeń), maksymalny czas oczekiwania na Zamawiającego wynosi 15 minut. Po tym terminie Usługodawca nie ma obowiązku dalszego oczekiwania, a Zamawiający będziez obowiązany do zapłaty za usługę tak jakby była wykonana. W takim przypadku przyjmuje sięże usługa została wykonana w sposób należyty.
 16. Zamawiający jest odpowiedzialny za utratę, zniszczenie, uszkodzenie wprowadzenie zmian technicznych lub wizualizacyjnych udostępnionych mu Urządzeń, zabezpieczeniem ich przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, jak również za wszelkie inne szkody dotyczące powierzonych mu Urządzeń powstałe w okresie od ich wydania do momentu zwrotu Usługodawcy, poza drobnymi uszkodzeniami wynikającymi z normalnego zużycia i poza szkodami wynikającymi z ukrytych wad technicznych. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec osób trzecich z tytułu nienależytego i/lub niezgodnego z prawem korzystania, w tym nienależytego sposobu korzystania przez Zamawiającego ze Sprzętu jest wyłączona, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Usługodawcy. Zamawiający zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności wobec osób trzech z tytułu nienależytego i/lub niezgodnego z prawem korzystania ze Sprzętu, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Usługodawcy.
 17. W momencie zgłoszenia Sprzętu do odbioru lub w momencie upływu terminu ważności Umowy, Usługobiorca zobowiązany jest dostęp do wnętrza Sprzętu. W szczególności, w przypadku kabin toaletowych, w których istnieje możliwość zabezpieczenia kłódką, Usługobiorca zobowiązany jest do jej zdjęcia – pozostawiając kabinę otwarta. W razie niespełnienia tego zobowiązania Usługodawca jest uprawniony do zniszczenia kłódki bez prawa do odszkodowania za nią.
 18. W przypadku deklaracji i opłaty przez Zamawiającego usługi „przejęcie ryzyka” przy Zamówieniu odpowiedzialność za kradzież i spalenie wynajętego sprzętu przechodzi na Usługodawcę.
 19. Zleceniobiorca zobowiązany jest do pisemnego (fax, mail), zgłoszenia odbioru wynajmowanego sprzętu. Zleceniodawca zobowiązany jest w takim przypadku do odbioru sprzętu w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie. Koniec najmu następuje w momencie odbioru sprzętu.
 20. W braku odmiennego pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego przy złożeniu Zamówienia poczytuje się, iż rzeczy ruchome wniesione przez do Urządzeń są własnością Zamawiającego.
 21. W przypadku utraty lub zniszczenia udostępnionych Urządzeń oraz części ich wyposażenia, Zamawiający zobowiązany jest nie później niż w terminie 24 godzin od stwierdzenia tego faktu powiadomić Usługodawcę oraz zgłosić ten fakt organom ścigania, a także w terminie 3 dni od daty stwierdzenia kradzieży przesłać Usługodawcy na adres biuro@wcserwis.pl bądź listownie na adres jego siedziby potwierdzenie tego zgłoszenia. Dokonanie tych czynności nie zwalnia z odpowiedzialności za niszczony lub utracony Sprzęt.
 22. Zamawiający nie jest w żaden sposób upoważniony do udostępniania, podnajmowania i dzierżawienia powierzonych mu Urządzeń osobom trzecim, pod jakimkolwiek tytułem prawnym.
 23. Wszelkie urządzenia (w szczególności kabiny prysznicowe) wymagające podłączenia elektrycznego powinny być podłączone do sieci energetycznej Zamawiającego wyłącznie przez osobę uprawnioną. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności zadziałania lub zaniechania Zamawiającego związane z dokonanymi podłączeniami elektrycznymi. Kabiny prysznicowe nie posiadają wtyczki dołączonej do przepływowego podgrzewacza wody i wymagają zewnętrznego podłączenia.
 24. W przypadku stwierdzenia, że zwrócone Urządzenia są niekompletne lub uszkodzone, bądź noszą znamiona dokonanych zmian technicznych lub wizualizacyjnych, Zamawiający będzie zobowiązany do pokrycia kosztów ich naprawy. W przypadku braku możliwości naprawy Zamawiajacy zobowiązany jest do zapłaty wartości nowego urządzenia.
 25. Jeżeli Zamawiający narusza postanowienia niniejszych Warunków lub odrębnie zawartej umowy lub spóźnia się z płatnością za jeden pełen okres rozliczeniowy Usługodawca może, według swego wyboru wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym albo powstrzymać się od dalszego świadczenia Usług – aż do zakończenia tych naruszeń. W przypadku wypowiedzenia umowy, Usługodawca uprawniony jest do zabrania Urządzeń po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego.
 26. Formy płatności za zamówienie złożone za pośrednictwem strony internetowej www.wcserwis.pl:
  a. Przelew: przelewy, które akceptowane są przez Usługodawcę, to tzw. szybkie przelewy dokonane przy użyciu serwisu Przelewy24 (właścicielem jest PayPro SA Ul.Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska, NIP 779-236-98-87) Cechą szybkich przelewów z PayU jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje w sposób bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności a następnie, ze strony operatora na stronę wybranego z listy banku, w celu dokonania transferu pieniędzy. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a wybranym operatorem płatności
  .b. Karta płatnicza: Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a operatorem posiadanej przez klienta karty.
 27. W przypadku dokonania zamówienia usługi drogą internetową połączonego z uiszczeniem zapłaty w formie opisanej w pkt. 25, kontrahent nie będący konsumentem nie może zmienić postanowień złożonego zamówienia.
 28. Toalety zamówione drogą internetową zostaną Zamawiającemu dostarczone w terminie dwóch dni roboczych od dnia wskazanego w złożonym zamówieniu.
 29. Zamawiający zobowiązany jest regulować opłaty w terminach określonych wskazanych na fakturze. W przypadku nieotrzymania faktury, Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania o fakcie tym Usługodawcę do połowy następnego okresu rozliczeniowego (w przypadku usług długoterminowych), którego dotyczy płatność, lub w przypadku usług jednorazowych, krótkoterminowych i zakończonych do 7 dni od zakończenia tych usług.
 30. Zamawiajacy wyraża zgodę na wystawianie faktur elektronicznych oraz bez jego podpisu i przesyłanie na adres e-mail podany w Zamówieniu.
 31. W przypadku rozwiązania zamówienia dokonanego w formie elektronicznej na stronie www.wcserwis.pl przez Zamawiającego będącego Przedsiębiorcą przed wskazaną datą, zobowiązany on będzie do zapłaty kary umownej odpowiadającej wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za pozostały okres, gdyby umowa nie została rozwiązana.
 32. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie realizacji zlecenia przez Zleceniodawcę winny zostać zgłoszone niezwłocznie za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.wcserwis.pl, najpóźniej w terminie 14-stu dni od dnia doręczenia faktury VAT za daną usługę, nie później jednak niż w terminie 45-ciu dni od daty wykonania usługi pod rygorem uznania, iż usługa została zrealizowana prawidłowo. Reklamację złożoną po terminie wskazanym wyżej, Usługodawca ma prawo pozostawić bez rozpatrzenia. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku bieżącego regulowania opłat przez Zamawiającego. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć złożoną reklamację w terminie 21 dni od dnia jej skutecznego wniesienia.
 33. Zamawiający będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranejumowy w formie elektronicznej na stronie www.wcserwis.pl bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014 r. poz. 827 ze zm.). W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usług przez Wykonawcę przed upływem ustawowego okresu do odstąpienia od umowy, Wykonawcy należne będzie wynagrodzenie za usługi świadczone do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 34. W przypadku zamówienia dokonanego w formie elektronicznej na stronie www.wcserwis.pl, Zamawiający może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 35. Właściwym wszelkie spory między stronami będzie rozstrzygał Sąd Rejonowy w Bytomiu.
 36. Wszelkie pisma kierowane przez Zleceniodawcę do Wykonawcy winny być opatrzone własnoręcznym podpisem Zleceniodawcy, z wyłączeniem przypadków, w których zamawiający działa przez upoważnionego pełnomocnika.