Regulamin2021-09-03T14:02:22+00:00

Ogólne Warunki Świadczenia Usług

1. Usługi świadczone na podstawie złożonego zamówienia (Usługi) przez kontrahenta
(Zamawiający) realizowane są przez podmioty grupy WC Serwis (Usługodawca),
których aktualne dane znajdują się w stopce składanego formularza zamówienia
(Zamówienie), a w przypadku zamówienia składanego za pośrednictwem znajdującego się na
stronie internetowej – WC Serwis Śląsk sp. z o.o, WC Serwis sp. z o.o. sp. k. lub WC Serwis
sp. z o.o. Events sp. k., przy czym Zamówienia składane przez stronę www.wcserwis.pl
realizowane są przez WC Serwis sp. z o.o. Events sp. k.. Jakiekolwiek zgłoszenia w formie
elektronicznej (o ile niniejsze Warunki to przewidują) może nastąpić jedynie z adresu e-mail
podanego przez Zamawiającego w Zamówieniu.
2. Miejscem świadczenia usług jest lokalizacja wskazana przez Zamawiającego w Zamówieniu.
3. Usługi świadczone są sprzętem będącym w posiadaniu Usługodawcy (Sprzęt,
Urządzenia), którego rodzaj oraz liczba niezbędne do prawidłowej realizacji Usług
wskazywane są w Zamówieniu.
4. Usługi polegają głównie na odbiorze nieczystości ciekłych (Serwisach) powstałych wskutek
korzystania z Urządzeń przez użytkowników ze zbiorników Urządzeń oraz uzupełnieniu
papieru toaletowego i środków chemicznych, a także najmie kontenerów i ogrodzeń. Rodzaj
Usługi wskazywany jest w Zamówieniu. Przez usługę serwisu dodatkowego rozumie się
Serwis o charakterze jednorazowym, nie związany z harmonogramem obsługi sanitarnej
wskazanej w Zamówieniu, wykonywany zlecenie Zamawiającego w sposób jednorazowy.
Przez usługę serwisu obcego rozumie się Serwis Urządzeń nie będących przedmiotem
Zamówienia Wykonawcy
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo żądania od Zamawiającego uzupełnienia,
poprawy lub powtórnego złożenia Zamówienia, uzależniając od tego realizację zleconych
Usług, zwłaszcza gdy zamówienie jest nieczytelne, niekompletne, zawiera błędy.
6. W przypadku zmiany miejsca zameldowania lub siedziby, adresu do korespondencji, nazwy
firmy lub nazwiska, a także Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie – najpóźniej w ciągu
14 dni, powiadomić o tym Usługodawcę w formie pisemnej i potwierdzić tę zmianę
odpowiednimi dokumentami.
7. Wprowadzanie zmian do złożonego Zamówienia jest możliwe wyłącznie w formie pisemnej
nie później niż 24 godziny przed terminem jego realizacji, z wyłączeniem dni świątecznych i
ustawowo wolnych od pracy. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia
zmian do przyjętego zamówienia.
8. Odstąpienie od złożonego Zamówienia przez Zamawiającego skutkuje koniecznością
zapłaty Usługodawcy kosztów poniesionych na przygotowanie i rozpoczęcie świadczenia
Usługi do momentu odwołania zamówienia, w szczególności koszty transportu, jeżeli takie
zostały poniesione w kwocie nie mniejszej niż 40% wartości zamówienia.
9. Zamawiający zapewnia, iż miejsce używania Sprzętu pozwala na jego bezpieczne i zgodne z
prawem ustawienie i używanie oraz na swobodny dojazd do niego po nawierzchni
utwardzonej samochodem ciężarowym powyżej 3.5t wyposażonym w napęd na jedną oś
przez cały okres trwania Usługi, a szczególnie podczas postawienia, odbioru i serwisu
powierzonego w pieczę Zamawiającemu Sprzętu. Brak zapewnienia dojazdu nie zwalnia
Zamawiającego z opłaty za dojazd w wysokości 100 zł oraz w przypadku Toalet i Umywalek
ich serwis, a także odpowiedzialności za powstałe szkody wskutek niedochowania obowiązku
zapewnienia swobodnego i bezpiecznego dojazdu. Zamawiający ma obowiązek wyznaczenia
trasy przemieszczania się po terenie, na którym jest świadczona usługa na rzecz
Zamawiającego. WC Serwis nie ponosi odpowiedzialności w związku ze szkodami
powstałymi wskutek niewłaściwego wyznaczenia i przygotowania trasy poruszania się po
obiekcie przez Zamawiającego.
10. Zamawiający zobowiązany jest do używania Sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie jest
on uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian technicznych lub wizualizacyjnych (w
tym także usuwania lub zmiany reklam, oznaczeń informacyjnych i numerów seryjnych)
Sprzętu, a także zmian jego lokalizacji Przy postawieniu Urządzeń wszelkie zastrzeżenia co
do ich stanu Zamawiający obowiązany jest zgłosić w protokole odbiorczym. W razie
niezgłoszenia zastrzeżeń przez podpisanie protokołu Zamawiający oświadcza, iż Urządzenie
jest zgodne z Zamówieniem i nadaje się do umówionego użytku. Po zakończeniu
świadczenia Usług Zamawiający zobowiązuje się wskazać w protokole zdawczym wszelkie
uszkodzenia techniczne, jakie zostały spowodowane przez niego, osoby trzecie lub czynniki
zewnętrzne w okresie świadczenia Usług. Niepoinformowanie o istniejących uszkodzeniach
nie zwalnia od odpowiedzialności za powstałe szkody, które zostaną wykryte po odbiorze i
sprawdzeniu Sprzętu przez Usługodawcę w jego siedzibie lub oddziale.
11. Obowiązkiem Zamawiającego jest piecza nad Sprzętem, także przed zajęciem przez osoby
trzecie, niezależnie od podstawy, na jakiej oprą swoje żądanie. O takim zajęciu Zamawiający
jest obowiązany bezzwłocznie powiadomić Usługodawcę i przekazać mu wszelkie
dokumenty.
12. Zamawiający jest zobowiązany zgłaszać Usługodawcy konieczność zmiany lokalizacji
Urządzeń z zachowaniem 5-dniowego wyprzedzenia i formy pisemnej lub elektronicznej.
Zmiana lokalizacji powoduje potrzebę wykonania płatnego serwisu dodatkowego.
Zamawiający jest zobowiązany zgłaszać w tej samej formie konieczność wykonania serwisu
dodatkowego, a także zmian częstotliwości serwisów minimum na 2 dni robocze przed
terminem planowanego Serwisu.
13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działający Sprzęt
spowodowany niedostosowaniem ilości zamówionych Urządzeń do liczby osób z nich
korzystających, nieprawidłowym sposobem użytkowania, nieodpowiednią częstotliwością
Serwisów, powstałymi w trakcie użytkowania awariami i uszkodzeniami oraz brakiem
możliwości wykonania Usług z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w świadczeniu Usług lub pogorszenia ich
jakości z powodu ujemnych temperatur powietrza, niekorzystnych warunków
atmosferycznych, awarii lub na skutek decyzji uprawnionych organów administracji.
Jednorazowa przerwa w świadczeniu Usług nie dłuższa niż 7 dni robocze nie zobowiązuje
Usługodawcy do proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia i nie jest podstawą do roszczeń
odszkodowawczych.
15. Usługodawca zastrzega, iż w przypadku konieczności obecności Zamawiajacego podczas
wykonywania Usługi (np. celem potwierdzenia wykonania usługi bądź udostępnienia
Urządzeń), maksymalny czas oczekiwania na Zamawiającego wynosi 15 minut. Po tym
terminie Usługodawca nie ma obowiązku dalszego oczekiwania, a Zamawiający będzie
zobowiązany do zapłaty za usługę tak jakby była wykonana. W takim przypadku przyjmuje się
że usługa została wykonana w sposób należyty.
16. Zamawiający jest odpowiedzialny za utratę, zniszczenie, uszkodzenie wprowadzenie
zmian technicznych lub wizualizacyjnych udostępnionych mu Urządzeń, zabezpieczeniem ich
przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, jak również za wszelkie inne
szkody dotyczące powierzonych mu Urządzeń powstałe w okresie od ich wydania do
momentu zwrotu Usługodawcy, poza drobnymi uszkodzeniami wynikającymi z normalnego
zużycia i poza szkodami wynikającymi z ukrytych wad technicznych. Odpowiedzialność
Usługodawcy wobec osób trzecich z tytułu nienależytego i/lub niezgodnego z prawem
korzystania, w tym nienależytego sposobu korzystania przez Zamawiającego ze Sprzętu jest
wyłączona, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy Usługodawcy. Zamawiający zwalnia
Usługodawcę z odpowiedzialności wobec osób trzech z tytułu nienależytego i/lub
niezgodnego z prawem korzystania ze Sprzętu, chyba że szkoda powstała z wyłącznej winy
Usługodawcy.
17. W momencie zgłoszenia Sprzętu do odbioru lub w momencie upływu terminu ważności
Umowy, Usługobiorca zobowiązany jest dostęp do wnętrza Sprzętu. W szczególności, w
przypadku kabin toaletowych, w których istnieje możliwość zabezpieczenia kłódką,
Usługobiorca zobowiązany jest do jej zdjęcia – pozostawiając kabinę otwarta. W razie
niespełnienia tego zobowiązania Usługodawca jest uprawniony do zniszczenia kłódki bez
prawa do odszkodowania za nią.
18. W przypadku deklaracji i opłaty przez Zamawiającego usługi „przejęcie ryzyka” przy
Zamówieniu odpowiedzialność za kradzież i spalenie wynajętego sprzętu przechodzi na
Usługodawcę.
19. Zleceniobiorca zobowiązany jest do pisemnego (fax, mail), zgłoszenia odbioru wynajmowanego sprzętu.
Zleceniodawca zobowiązany jest w takim przypadku do odbioru sprzętu w terminie nie dłuższym niż
dwa tygodnie. Koniec najmu następuje w momencie odbioru sprzętu.
20. W braku odmiennego pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego przy złożeniu
Zamówienia poczytuje się, iż rzeczy ruchome wniesione przez do Urządzeń są własnością
Zamawiającego.
21. W przypadku utraty lub zniszczenia udostępnionych Urządzeń oraz części ich wyposażenia,
Zamawiający zobowiązany jest nie później niż w terminie 24 godzin od stwierdzenia tego
faktu powiadomić Usługodawcę oraz zgłosić ten fakt organom ścigania, a także w terminie 3
dni od daty stwierdzenia kradzieży przesłać Usługodawcy na adres biuro@wcserwis.pl bądź
listownie na adres jego siedziby potwierdzenie tego zgłoszenia. Dokonanie tych czynności nie
zwalnia z odpowiedzialności za niszczony lub utracony Sprzęt.
22. Zamawiający nie jest w żaden sposób upoważniony do udostępniania, podnajmowania i
dzierżawienia powierzonych mu Urządzeń osobom trzecim, pod jakimkolwiek tytułem
prawnym.
23. Wszelkie urządzenia (w szczególności kabiny prysznicowe) wymagające podłączenia
elektrycznego powinny być podłączone do sieci energetycznej Zamawiającego wyłącznie
przez osobę uprawnioną. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za
działania lub zaniechania Zamawiającego związane z dokonanymi podłączeniami
elektrycznymi. Kabiny prysznicowe nie posiadają wtyczki dołączonej do przepływowego
podgrzewacza wody i wymagają zewnętrznego podłączenia.
24. W przypadku stwierdzenia, że zwrócone Urządzenia są niekompletne lub uszkodzone, bądź
noszą znamiona dokonanych zmian technicznych lub wizualizacyjnych, Zamawiający będzie
zobowiązany do pokrycia kosztów ich naprawy. W przypadku braku możliwości naprawy
Zamawiajacy zobowiązany jest do zapłaty wartości nowego urządzenia.
25. Jeżeli Zamawiający narusza postanowienia niniejszych Warunków lub odrębnie zawartej
umowy lub spóźnia się z płatnością za jeden pełen okres rozliczeniowy Usługodawca może,
według swego wyboru wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym albo
powstrzymać się od dalszego świadczenia Usług – aż do zakończenia tych naruszeń. W
przypadku wypowiedzenia umowy, Usługodawca uprawniony jest do zabrania Urządzeń po
wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego.
26. Formy płatności za zamówienie złożone za pośrednictwem strony internetowej
www.wcserwis.pl:
a. Przelew: przelewy, które akceptowane są przez Usługodawcę, to tzw. szybkie
przelewy dokonane przy użyciu serwisu Przelewy24 (właścicielem jest PayPro SA Ul.
Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska, NIP 779-236-98-87) Cechą szybkich
przelewów z PayU jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje w sposób
bezpieczny przekierowany na stronę operatora płatności a następnie, ze strony
operatora na stronę wybranego z listy banku, w celu dokonania transferu pieniędzy.
Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a wybranym operatorem
płatności.
b. Karta płatnicza: Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności
w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku,
który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu
Przelewy24. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a operatorem
posiadanej przez klienta karty.
27. W przypadku dokonania zamówienia usługi drogą internetową połączonego z uiszczeniem
zapłaty w formie opisanej w pkt. 25, kontrahent nie będący konsumentem nie może zmienić
postanowień złożonego zamówienia.
28. Toalety zamówione drogą internetową zostaną Zamawiającemu dostarczone w terminie
dwóch dni roboczych od dnia wskazanego w złożonym zamówieniu.
29. Zamawiający zobowiązany jest regulować opłaty w terminach określonych wskazanych na
fakturze. W przypadku nieotrzymania faktury, Zamawiający jest zobowiązany do
poinformowania o fakcie tym Usługodawcę do połowy następnego okresu rozliczeniowego
(w przypadku usług długoterminowych), którego dotyczy płatność, lub w przypadku usług
jednorazowych, krótkoterminowych i zakończonych do 7 dni od zakończenia tych usług.
30. Zamawiajacy wyraża zgodę na wystawianie faktur elektronicznych oraz bez jego podpisu i
przesyłanie na adres e-mail podany w Zamówieniu.
31. W przypadku rozwiązania zamówienia dokonanego w formie elektronicznej na stronie
www.wcserwis.pl przez Zamawiającego będącego Przedsiębiorcą przed wskazaną datą,
zobowiązany on będzie do zapłaty kary umownej odpowiadającej wartości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy za pozostały okres, gdyby umowa nie została rozwiązana.
32. Wszelkie nieprawidłowości w zakresie realizacji zlecenia przez Zleceniodawcę winny zostać
zgłoszone niezwłocznie za pośrednictwem formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie
www.wcserwis.pl, najpóźniej w terminie 14-stu dni od dnia doręczenia faktury VAT za daną
usługę, nie później jednak niż w terminie 45-ciu dni od daty wykonania usługi pod rygorem
uznania, iż usługa została zrealizowana prawidłowo. Reklamację złożoną po terminie
wskazanym wyżej, Usługodawca ma prawo pozostawić bez rozpatrzenia. Zgłoszenie
reklamacji nie powoduje zawieszenia obowiązku bieżącego regulowania opłat przez
Zamawiającego. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć złożoną reklamację w terminie 21
dni od dnia jej skutecznego wniesienia.
33. Zamawiający będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej
umowy w formie elektronicznej na stronie www.wcserwis.pl bez podania przyczyny w terminie
czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.
2014 r. poz. 827 ze zm.). W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usług
przez Wykonawcę przed upływem ustawowego okresu do odstąpienia od umowy,
Wykonawcy należne będzie wynagrodzenie za usługi świadczone do dnia złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
34. W przypadku zamówienia dokonanego w formie elektronicznej na stronie www.wcserwis.pl,
Zamawiający może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi: Płatności
BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje,
obsługiwany przez firmę INGBank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
35. Właściwym wszelkie spory między stronami będzie rozstrzygał Sąd Rejonowy w Bytomiu.
36. Wszelkie pisma kierowane przez Zleceniodawcę do Wykonawcy winny być opatrzone
własnoręcznym podpisem Zleceniodawcy, z wyłączeniem przypadków, w których
zamawiający działa przez upoważnionego pełnomocnika.